Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Zielono nam

Zielono nam to nowy program grantowy Fundacji ANWIL, którego celem jest wsparcie inicjatyw społecznych służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu działania organizacji. Na realizację projektów służących m.in. redukcji odpadów, zmniejszania dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażaniu idei bioróżnorodności Fundacja przeznaczy 140 tys. złotych.


O granty mogą ubiegać się działające na terenie Włocławka oraz gmin: Brześć Kujawski, Fabianki,  Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacje pozarządowe, publiczne szkoły i przedszkola, koła gospodyń wiejskich, podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego, a nawet grupy nieformalne. Szczegółowe zasady zostały określone w regulaminie programu.  

Nabór wniosków do programu ma formę konkursu, co oznacza, że zgłoszone projekty będą oceniane według określonych kryteriów – najlepsze z nich mogą liczyć na wsparcie nawet do 10 tys. złotych. Fundacja doceni zwłaszcza działania z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy, zorientowanych na kształtowanie zachowań prośrodowiskowych, w tym szczególnie dzieci i młodzieży oraz inicjatywy angażujące społeczność lokalną do działań na rzecz środowiska naturalnego.

Regulamin Programu

Formularz wniosku

Sprawozdanie końcowe