Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Od ośmiu lat Fundacja wspiera lokalną społeczność

2022/05/30 09:36 Od ośmiu lat Fundacja wspiera lokalną społeczność

Osiem lat działalności Fundacji ANWIL to prawie 10 milionów złotych przekazanych przez fundatora na realizację celów statutowych, 598 przyznanych grantów, 283 stypendia przyznane utalentowanym i zaangażowanym uczniom i studentom, 85 oddolnych akcji wolontariackich i setki zaangażowanych wolontariuszy. Działania wsparte finansowo przez fundację dotarły do niemal 150 tys. beneficjentów.

Od ośmiu lat Fundacja ANWIL wypełnia swoją misję społeczną, realizując przy tym cele postawione w 2014 roku przez fundatora, tj. ANWIL S.A. Wtedy właśnie została powołana, pod nazwą Fundacja ANWIL dla Włocławka. Początkowo zasięg działania korporacyjnej organizacji obejmował, zgodnie z nazwą, jedynie Włocławek. Trzy lata później fundacja rozszerzyła teren działania na trzy sąsiednie gminy: Brześć Kujawski, Fabianki i Lubanie. To miało też wpływ na późniejszą zmianę nazwy – od 2021 roku organizacja działa jako Fundacja ANWIL. W tym roku, w związku z dynamicznym rozwojem firmy, fundator Fundacji podjął decyzję o zwiększeniu terytorium działania korporacyjnej organizacji i objęciu jej zasięgiem całego powiatu włocławskiego. Dzięki temu szanse na wsparcie mają organizacje i podmioty z mniejszych miasteczek i wsi leżących na terenie dziewięciu gmin, które dotąd znajdowały się poza statutowym terenem działania fundacji.

W ślad za zmianami zasięgu oraz nazwy zmieniły się również obszary aktywności fundacji. Kolejne programy, wdrażane w odpowiedzi na najbardziej palące potrzeby lokalnej społeczności, służą  aktywizacji społeczeństwa, zwłaszcza osób starszych i niepełnosprawnych, wyrównaniu szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwojowi młodych talentów i wzmacnianiu poczucia przynależności do małych ojczyzn, a także zachowaniu dziedzictwa historycznego i kulturalnego.

Osiem lat działalności Fundacji ANWIL to prawie 10 milionów złotych przekazanych przez fundatora na realizację celów statutowych, 598 przyznanych grantów na projekty lokalnych organizacji pozarządowych, 283 stypendia przyznane utalentowanym i zaangażowanym uczniom i studentom, 85 oddolnych akcji wolontariackich i setki zaangażowanych wolontariuszy. Działania wsparte finansowo przez fundację dotarły do niemal 150 tys. beneficjentów.

Oprócz tematycznych programów grantowych, w ramach których fundacja udziela wsparcia podmiotom działającym w sferze publicznej, jubilatka podejmuje również ważne inicjatywy ze względu na aktualny interes społeczny. Można do nich zaliczyć choćby uruchomienie w 2020 roku programu „Bądź zdrów”, programu darowizn na cele związane z walką z pandemią COVID-19  w 2021 roku, czy też wdrożonego projektu pomocowego „Solidarni z Ukrainą” w 2022 roku.

Misję społeczną Fundacji ANWIL dobrze określa hasło towarzyszące jej od momentu powołania - „Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość”. Podejmowane działania czy to w zakresie edukacji, ekologii i ochrony środowiska, czy profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia, służą jednemu celowi – wspierać lokalną społeczność w dążeniu do lepszego życia poprzez ciągły rozwój i zaangażowanie. 

 

Powrót do aktualności