Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

O FUNDACJI

Misja

Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość lokalnych społeczności.

Nasze cele

Zgodnie ze Statutem, wspieramy finansowo projekty na rzecz:

 •     podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców,
 •     przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem  zagrożonych,
 •     podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
 •     zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
 •     podnoszenia jakości pomocy społecznej,
 •     poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców,
 •     podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej,
 •     upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 •     wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy,
 •     wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
 •     ochrony i promocji zdrowia,
 •     promocji i organizacji wolontariatu.

Fundacja wspiera:

 •     organizację warsztatów, szkoleń , wykładów, seminariów,
 •     organizację wystaw, przeglądów, targów, koncertów, spotkań, konkursów,
 •     tworzenie i działalność świetlic, klubów, miejsc spotkań grup lokalnych,
 •     koszty publikacji materiałów informacyjnych, w tym audiowizualnych, archiwizacja wiedzy, tworzenie baz danych,
 •     inne innowacyjne działania w celu integracji i rozwoju społeczności lokalnej.