Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Młodzi z ANWILEM V edycja

Fundacja ANWIL po raz kolejny wesprze finansowo studentów – przyszłych specjalistów przemysłu chemicznego. Na piątkę najzdolniejszych mieszkańców powiatu włocławskiego, uczących się na dowolnej polskiej uczelni publicznej, czeka dziewięciomiesięczne stypendium w wysokości 700 złotych brutto. To już piąta edycja programu, w ramach którego do tej pory fundacja przyznała stypendia w łącznej wysokości 120 tys. zł.

O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni, na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, inżynieria materiałowa, mechatronika, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, robotyka i informatyka  przemysłowa, mechatronika pojazdów i maszyn roboczych, systemy sterowania, zielone technologie, którzy spełniają następujące warunki:

  1. mają miejsce zamieszkania, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na terenie albo miasta Włocławek, albo powiatu włocławskiego,
  2. uzyskali średnią ocen za ostatnie dwa semestry nauki 4,5 lub wyższą,
  3. zobowiązują się do odbycia praktyk lub stażu u Fundatora Fundacji, przy czym  zasady oraz warunki odbywania praktyk lub stażu zostaną określone w umowie między Stypendystą a ANWIL S.A.,
  4. legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, technologii chemicznej, analityki chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, inżynierii materiałowej, mechatroniki, elektryki, elektroautomatyki, inżynierii produkcji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, robotyki i informatyki  przemysłowej, mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych, systemów sterowania, zielonych technologii oraz angażują się w realizację projektów w tych dziedzinach lub są autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań lub posiadają udokumentowane praktyki, staże studenckie, wymiany międzynarodowe, przynależność do kół studenckich,
  5. angażują się w działania społeczne (organizacje studenckie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje społeczne, inne prowadzące działalność o takim charakterze, odbyte kursy, warsztaty),
  6. urodzeni są nie wcześniej niż w 1997 roku.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów oraz kryteria oceny zawarte są w regulaminie programu  (tutaj). 

Wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać online poprzez generator wniosków (tutaj) do 21 listopada 2022 r.